کامپیوتری روند توسعه صنعت ماشین به کولتینگ در آینده

چین بیشتر سوزن پرواز شاتل کامپیوتر گلدوزي خیاطی بازار عمق پژوهش اطلاعات و داده ها، بودجه نوشت همگرایی نتایج صنعت مقام مشورتی و به تحقیقات چین تمرکز بیشتر سوزن پرواز شاتل کامپیوتر کولتینگ محصولات صنعت ماشین آلات و زنجیره صنعت و بازار، و سازمانی و سیاست، چندین جنبه بزرگ از وضعیت واقعی؛ گزارش تحقیق خاص زمینه را پوشش می دهد رده محصولات و ظرفیت بازار و مقیاس فروش و قيمت بازار و ویژگی های فن آوری و تامین مواد اولیه و گروه های مصرف و ساختار مصرف و الگوی منطقه و واردات و صادرات، و رقابت تجاری و رقابت سازمانی و سیاست های صنعت و مقیاس سرمایه گذاری و سود پیش بینی، چشم انداز صنعت در تمام جنبه های آن است به تمرکز بر روی چند سوزن شاتل کولتینگ صنعت ماشین وارد شده است ، نه به کار ضروری مرجع برای شرکت ها و موسسات سرمایه از مقدار مرجع بزرگ برای سرمایه گذاران است.

بر اساس این گزارش در مصاحبه شرکت محصول کاربر بررسی آمار گمرک، واردات و صادرات داده ها، صنعت انجمن بر اساس داده ها، استفاده از روش نمونه برداری و کالیبراسیون مقایسه چند کاناله برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها دقت و معقول.

نوشتن گزارش تجزیه و تحلیل کمی، کمی و کيفی تحت سلطه در عمیق داده کاوی شامل قوانین داخلی و بالقوه اطلاعات و نمودارهای آماری، تجزیه و تحلیل، نمودارها و سایر اشکال بصری و روشن، در تجزیه و تحلیل کاربر پسند نشان می دهد.

تولید شرکت ها و سرمایه گذاری موسسات گزارش به طور کامل درک محصول بازار، تامین مواد اولیه و روش های موثر بازاریابی و مشتریان بالقوه ارائه اطلاعات دقیق برای مطالعه از موقعیت بازار رقبا، ویژگی های محصول، قیمت گذاری محصول، بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار شبکه فراهم می کند پایه ای برای تصمیم گیری.