تجزیه و تحلیل در روند توسعه چین تصدی ماشین آلات نساجی

در حال حاضر، ماشین آلات نساجی بین المللی برای تولید صنایع سرعت، شتاب تولید کیفیت محلی سازی و جهانی شدن، خدمات، مالکیت معنوی در حال حاضر در بین المللی چهار گرایش اصلی توسعه ماشین آلات نساجی پیشرفته ساخت شرکت است. اينها چهار نساجی داخلی ماشین آلات تولیدی شرکت، نه تنها به جهت توسعه آینده است، تغییرات بزرگ را به خود آورد.

برای نساجی داخلی ماشین آلات تولیدی شرکت، هجوم این غول های بین المللی از یک طرف می آورد تجربه در طراحی محصول، مدیریت، و تولید ارائه فرصت های یادگیری، اما چون این غول های بین المللی سیستم مدیریت پیچیده و ثروت از تجربه، از سوی دیگر تهدید و چالش به سرمایه گذاری خود را تشکیل می دهند باید. مواجهه با این غول های بین المللی، شرکت تولید ماشین آلات نساجی داخلی ما را انتخاب کنید به خوردن یا شود، به نوبه خود برای گرفتن تمساح که مقابل هر تیتان شرکت مقالات قرار داده شده است.