یک ابزار ایمنی آتش نشانی

ما ماشین Hengchang Machinery یک مته ایمنی آتش زدیم که توسط کاپیتان نگهبان در 27 فوریه 2018 آموزش دیده بود. این فعالیت به کارمندان اجازه می داد آگاهی ایمنی آتش را افزایش دهند و آگاهی خود را از کمک های خود و کمک های متقابل در حوادث آتش سوزی تقویت کنند .


مدیر آقای لیانگ توجه زیادی به این مته کرد و از همه مراحل این تمرین از برنامه ریزی، تهیه، سازماندهی و پیاده سازی به آموزش رسمی مراقبت، پشتیبانی و کمک زیادی کرد.


آقای لیانگ شخصا یک آتش سوزی را تجربه کرد


کارکنان در تمرین شخصا تجربه کرده اند که چگونه می توان از آتش خاموش کننده ها به درستی استفاده کرد تا آتش بسوزد.


در نهایت، مدیر لیانگ یک نظر عمومی در مورد این مته آتش زد و نتایج مته را کاملا تأیید کرد. او ستاد را برای تطابق و اقدام سریع خود ستایش کرد و از آنها خواست تا آگاهی ایمنی خود را افزایش دهند.