دستگاه کامپیوتری گلدوزي است جهش کیفی در صنعت گلدوزي

کولتینگ هوشمند ماشین زمان توسعه از وسایل دستی عمل سنتی، امروز، هر دو از فنی یا بسیاری از بهره وری و کیفیت محصول آن جهش کیفی است.

کولتینگ تجهیزات توسط کامپیوتر کنترل می شود، دستی کمکی فرآیندهای تحقق کامل اتوماسیون، به عنوان مثال: سوزن، سوزن قیچی سیم پايه بلند كن بادي می تواند انجام به صورت خودکار. صنعتی ماشین آلات چرخ خیاطی به کولتینگ نیز متوجه توقف خودکار، خودکار خط، دوخت اتوماتیک معکوس، خودکار شمارش درز، درز تقویت شده و ویژگی های بیشتر تا حد زیادی کاهش می دهد اپراتور کار آسان تر، باز فقط سیگنال های دستگاه به طور خودکار می تواند توسط دستگاه کامپیوتری گلدوزي انجام شود.