دستگاه کامپیوتری لحافی نرم افزار و تبدیل راهنمایی

گلدوزي کامپیوتری ماشین به عنوان یک کنترل فعال مهارت های ذخیره سازی مقدار زیادی به عنوان یکی از ابزارهای جدید تشک پارچه لباس و دیگر پردازش کالا طیف بسیار گسترده ای استفاده شده است; گلدوزي کامپیوتری ماشین پردازش طرح استفاده از نور رایانه